Türk Hukuku Bürosu Hollanda                                                                   VELAYET
      Giriş | Çalışma Alanımız | Turkiye Baglantilari | Ucret Tarifesi | Linkler | Kontak                                         


 

A. Genel olarak (Türk Medeni Kanunu)

            I. Koşullar

            Madde 335.- Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz.

            Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar.

 

            II. Ana ve baba evli ise

            Madde 336.- Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar.

            Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir.

            Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

 

            III. Ana ve baba evli değilse

            Madde 337.- Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.

            Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.

 

            IV. Üvey çocuklar

            Madde 338.- Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.

            Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.

 

            B. Velayetin kapsamı

            I. Genel olarak

            Madde 339.-  Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar.

            Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.

            Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.

            Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terkedemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz.

            Çocuğun adını ana ve babası koyar.


            II. Eğitim

            Madde 340.- Ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.

            Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel özürlü olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve mesleki bir eğitim sağlarlar.

 

            III. Dini eğitim

            Madde 341.- Çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir.

            Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir.

            Ergin, dinini seçmekte özgürdür.

 

            IV. Çocuğun temsil edilmesi

            Madde 342.- Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler.

            İyiniyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayabilirler.

            Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır.

 

            V. Çocuğun fiil ehliyeti

            Madde 343.- Velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin ehliyeti gibidir.

            Çocuk, borçlarından ana ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına bakılmaksızın kendi malvarlığı ile sorumludur.

 

            VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi

            Madde 344.- Velayet altındaki çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise ana ve babanın rızasıyla aile adına hukuki işlemler yapabilir; bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer.

 

            VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukuki işlemler

            Madde 345.- Çocuk ile ana veya baba arasında ya da ana ve babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukuki işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir kayyımın katılmasına ve hakimin onayına bağlıdır.

 

            C. Çocuğun korunması

            I. Koruma önlemleri

            Madde 346.- Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hakim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır.

 

            II. Çocukların yerleştirilmesi

            Madde 347.- Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş halde kalırsa hakim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir.

            Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hakim aynı önlemleri alabilir.

            Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe karşılanır.

            Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır.

 

            III. Velayetin kaldırılması

            1. Genel olarak

            Madde 348.- Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:

            1. Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.

 

            2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.

            Velayet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır.

            Kararda aksi belirtilmedikçe, velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar.

 

            2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi halinde

            Madde 349.- Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

 

            3. Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın yükümlülükleri

            Madde 350.- Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder.

            Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler Devletçe karşılanır.

            Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır.

 

            IV. Durumun değişmesi

            Madde 351.- Durumun değişmesi halinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni koşullara uydurulması gerekir.

            Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim, re'sen ya da ana veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir.

 

       ( ana sayfaya gitmek icin tiklayiniz !.... )

 

 

 

                                                       Tel: 024 3780086  Fax: 024 8901741 Mail: hukuk.adalet@gmail.com    Adres:  Kerkenbos 12-36 6546 BE Nijmegen - HOLLANDA
 

 

© Copyright 2012 Adalet Juridisch Adviesbureau  All Rights Reserved