201606.02
0

Uluslararası Hukuk

bg-4


Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Avrupa’da yaşayan T.C.

vatandaşlarının şahsi durumlarında meydana gelen ,boşanma gibi durumların bağlı oldukları nüfus idarelerince işlenebilmel

eri için yetkili makam kararı gerekir.Avrupa mahkemelerinin vermiş olduğu bu doğrultudaki kararların Türk Mahkemeleri tarafından kabul edilebilmesi için, Türk mahkemeleri nezdinde yeni bir davanın “tenfiz davası “nın açılması gerekir.Yabancı mahkeme ilamlarının kesin hüküm ifade edebilmesi içinde “tanıma davası”nın ikamesi lazımdır.Bir boşanma davası;beraberinde nafaka,velayet,tazminat gibi yükümlülülerde getirmektedir..

Şartları:

1- Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş bir mahkeme kararının aslı olacak,( 2675 S.Y.nın 36 ve 37. Maddesinde istenen belgeler ayrı ayrı sayılmıştır.)

2- Verilen bu karar kesinleşmiş olacak,

3- Yabancı Mahkeme Kararının tamamının(eksik tercüme kabul edilemez) yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti bulunacak.

4- Tenfizi istenen kararın mutlaka mahkeme tarafından verilmesi ve mahkeme hükmü niteliği taşıması gerekir. Belediye ,Eyalet valiliği vb. idari birimlerin verdiği kar

arın tenfizine karar verilemez.

5- T.C. ile ilamın verildiği yabancı devlet arasında yasadan doğan fiili veya hukuki karşılıklılık (mütekabiliyet) veya bu konuda anlaşma(sözleşme) olmalıdır.

6- Yabancı Mahkeme Hükmünün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir, (örneğin Türk hukukunda aslonan velayet konusunda küçüklerin menfaatleridir(Ruhsal ve Düşünsel gelişimi). Eğer bu kural göz ardı edilmiş ise tenfiz kararı verilemez.)

7- İlamın Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir.(Taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk mahkemelerinin yetkisi kesindir.) ancak boşanma ,ayrılık ve evliliğin iptali gibi davalar da kesin yetki yoktur.

8-Yabancı ülke kanunları uzarınca kendisine karşı tenfizi istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş olsa dahi , bu kişinin yukarıda ki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemelerine itiraz etmemiş olması gerekir. İtiraz etmiş ise davanın reddine karar verilmelidir. Kısacası Tenfiz kararı verilebilmesi için yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun olarak karşı tarafa savunma hakkı verilmesi gerekir.

9- Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince , yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönde itiraz etmemiş olması gerekir. (2575 s. k. 13.madde) Diğer bir anlatımla Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince Türklerin boşanma davaları için öngörülen hukukunun uygulanmadığının belirlenmesi ve bu yönde davalının itirazda bulunması halinde tenfiz kararı verile

mez.

Türkiye’de TENFİZ Davası Açılması İçin Vekalet : Boşanma kararı Hollanda mahkemelerince verilmiş ise, bunun Türkiye’de geçerli olabilmesi için Türkiye’de tenfiz davası açılması gerekmektedir. Gerekli belgeler;
a) Bölge mahkemelerince onaylanmış (Apostille) Hollanda mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ve boşanma kararının kesinlik kazandığına dair tescil belgesi
b) Tenfiz davası açan tarafların Türkiye’de ayrı ayrı görevlendireceği iki avukat için düzenlenen vekaletname
Eşlerden biri Türk vatandaşı değilse, Türk vatandaşı olmayan eşin vekaletnamesini Hollanda noterinde düzenlettirmesi ve Bölge Mahkemesine onaylattırması (Apostille) gerekmektedir. Vekaletnamede fotoğraf bulundurulması zorunludur.